Jeton Kelmendi TONI
Jeton Kelmendi - Македонски

Jeton Kelmendi
Contact
Si shkohet për të vet vetja
Books
Photo
Français
Español
Português
فارسی
العربية
Nederlandse
Bangla
Hrvatski
Română
Deutsch
English
Македонски
українську
Россию
Ελληνικά
Türk
Svenska
Norsk
Finnish
Polska
Italiano
Bosanski
Slovenščina
հայերեն
中;;文;; China
日;本; (Japonise)
한;국;어; Corean
Eesti
Externel links
Photos of Kelmendi
Guestbook 

Jeton Kelmendi

 
Preveduva od albanski na makedonski:

                                               Arjeta Sulejmani
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
                                      Jeton Kelmendi
 
 
 
 
 
 
                             VREMETO KOGA ]E IMA VREME
 
 
                                              
Poezija
 
 
 
 
 
 
 
 
             
      Tirana 2009
 
 
 
 
 
 
 
 Kako se odi za kaj samo sebesi
 
 
Prepipnuva der`avi
Pole i {umi i moriwa
So se {to ima
Svetot
Patuva~ e pridru`en od denovi i no}ewa
Prijatelki
I pro{etam minutite vo mojot `ivot
Dodeka da te sretnuvam tebe
Ej
[to pravi{ ovde
Kolku pati pro{etam vnatre
Samiot sebe
Te sretnam tebe
Na sekoj raskrsnica
Eden znak tvoe
Edno zeleno svetlo
Moja
Vo neboto mi svetlat o~ite tvoi
Kolku dolgo
Moeto patuvawe
Preku ovie pati
Samo jas gi gazam
Gi prepipnuvam na berzina
So va{ite znaci
Ej
Ti ~uden ~ovek
Kolku e ~asot
Koj datum e denes
Mesecot go znam
Godina
E uspe{na godina
 
Koga go pominav linijata
Ignacija
Dve gospo|i sednati na treva
Me ~ekat
Ednata se pojavi
Kako sonce
Drugata kako mese~ina
Koga stignav do
Nimi
Povtorno ti be{e
Pervata dama
Vtorata
Lubovta
Upravuva~ vnatra{en
Razgovarame {iroko i dolgo
Za rabotite
Nitu ni{toto
Kolku mnogu se ispraznuvavme
Izvori na zborovi
Samo {to veliv na sebe
Ovie se sigurni
Eden magi~en svet
I tergnav da se vratam nazat
Kaj samo-sebesi
 
Preku tie znaci se orientiram
Negde na sredina na patot
Vra~awe
Me zavede edna samovila
Ispla{en se dobli`ime eden na drug
Go molev
Nemoj da me povredi{
Patuva~ sum
I se vratam kaj samo sevesi
 
Meka dobra
I me blagoslovi od zemjata
I vo neboto
No,kako poznat glas mi se ~ini
Ej ~udo
I tuka mi izleze
E docna
Sega prodol`uvam patot
Utre verojatno pristignuvam
 
Koj ~ovek
Mo`e da patuva dosta daleku
Go pra{am poetot {to be{e
Go gledav
Toa {to ne go gledam
I so razdenuvawe na utroto
Pristignav
Vo porta na du{ata
Dve znaci me o~ekuva
Ej ~ovek
Povtorno se sretnavme
Ti i jas i mojata princeza
Sega traba da priznam
Ti vo mene
Si samo jas
Celo ova patuvawe
Za da stignam do kaj samo sebesi.
 
                                                                                  Paris,28 Mart.
 
 
 
 
 
 
 
 
"Да се верува значи да се живее (...) Довербата е единственото нешто што е osnoven наше."
                                                                                             
                                                                                Majka Tereza
 
                                                         I
                               Vo vratata na serceto edna zima
                            zbor ~eka prolet
 
 
Povisoko od sebesi `iveel
 
Sega dojde na sebe `ivee so angelite
(Majka Tereza)
 
 
Kolku godini pomina
Od golema zaminuvawe
Zad sebe si `iveete ~udo Albanika
So dve du{i
Edniot za Gospod edniot za lu|eto
 
Malku Gon|e,malku Kalkuta 
Pove}e Albanika,i pove}e svetlo
~ove{tvo
Se mole{e i da se napravi
Molitva
 
Ilirskota
Na{ata Majka Tereza
Vo 1978 mirot ti pa|a na ime
Taa godina Majko
Jas dojdov vo ovoj svet
Sega
Koga mi treba gordost.
Odam vo Kruja kaj Kastriotot
E i povikam Xorx
Vse miren
Izleguvam na hil sonce
I povikam Rugova
Na{ata Majka Tereza
So tvojata molitva sum i porodiv
Pametni
Dardan
Angelite {to `iveat vo rajot
Se nasmeat i ~ekat
Va{eto zaminuvawe
Golemi
Kolku godini se napravia.
I tatkovinata se podgotvuva
Za nekoj drug den
Albanika
Prodol`i da se moli{ za ~ove{tvoto
Za tvoite siraci
Za skapata zemja
Da se ka`e
Iliria
 
Pomina nekoi godini
Kako otide
Od ovde,doa|at drugi
Gon|e
‘’znam eden zbor od kamen’’
Nau~iv vo [krel
I edna palata na soni{ta imam
Nekade.
Re~e Kadare
Blagoslovi gi tragite na Prekaz
I na Glo|an
Tie vistini i vidovme so o~i
Na{iot Otec na neboto
Ne gleda so so~ustvo
 
Ka`i i eden zbor
Albanski
Gospod da go blagoslojot Arberia
Zapali svetlinata na kandil
Refletor tatkovinata.
Lirika
Ova e prva
Sekoj znae
Majka ti si svetlinata sebe
 
Premestuvaweto ne e zavidna
Za nikogo
Samo koga se odi kaj majkata
Toa e prekrasno zaminuvawe
 
I Jezus znae{e za Albanite
Taa lo{eto vreme ne odnese{e
[to da se napravi lo{ ata sre}a
Sosedite ni panda taka
 
`iveme nadvor od sebesi.
Sega dojde da `ivee vo sebe
Ve~nost
Zaedno so angelite
 
Na{ata idnina utre
Donesia denes
 
Molete se Majko u{te edna{
Deka Dekemvri me ispla{i
Ne znam {to }e gledat o~ite
 
Na ta studena,se na Dardanija
I zadocnuva proleta
Dardanika
Ne zaboravaj na ~etri delovi
Razdeleni
Majko,tisi na{eto ime,{to
Zableska na neboto
I zemjata.
                                                          
                                                           Po~etok:Dekemvri 2007god,Brisel
 
 
 
 
Edno ~ustvo me se}ava granicite
 
So tivka ti{ina
Do mese~inata i pravi svetlina granicata
I padnav traga sebesi
V’mislej~i na slobodata
Kako dopirawe devojkata
Na po~etnata lubov
 
Ah kolku dobro temno
Uter
Ve~er
Velevme eden na drug
Utredenta,stigame kade {to treba
 
Po~estvuvav site bolki
Radosta
Toga{ nau~iv kako me{ano temno
Granici
A denes gi ker{am tkaweto
 
Daleku sebesi,daleku tatkovinata
 
~uvstva moi
Malku bes sre}a,i malku skr{eni
Duri i ako ne }utev so niv
Nikoga{ ne tia podariv ni denta ni no~ta
Noviot vek na volja
 
Zemjata na lebot denes go pravi
Slobodata
A jas umoran argat
Daleku sum
Kolku daleku ve~erva i sam
 
[to da i re~am posle vojnata
 
Da te zema kopne` za majkata
Me povikaj kako se nau~i
Na deckost
Majko
 
Edna granica {to ne odeli go gazivme
A ve~erva pi{uvam so ~uvstvo
Na merkata
Iljadnici kilometri do kaj kamenot
Kade zborot mi panda
 
Ve~erva sam i ja presioniram
Zborot
O,kolku daleku sme
Jas i ti tatkovina.
 
 
 
 
 
 
Lubovta `ivee so kiraja
 
Kako {to se gleda
Lubovta `ivee so kiraja
Se zatvora vo edna to~ka.
I gi sobira vervoite
Na mislite
 
Igra so denovite kako slikite na {ah
Koga }e dojde krajot
Bes pobednik
Potoa
Ne ostanuva nitu edena igra
Druga.
 
 
 
 
Strast
 
E ~udno kako
Sekoga{
Zaminatoto go ima edna svoja druga
Potoa
A nie ne znaeme kade odime
Tie
Izrastok na krvta zapalat
[to velat
Koga svetlinata se me{a
Granicite
Ni zborovite ne se za obredi
Nitu scenario zaigrat.
Kaj tebe `ivee edna misla moja
Kako veter planina.
Slu{am tvoite ~ekori
Kako doa|a naj golemata radost
Ej
Koga ja ima{ taa pristignuvawe
Taa sleguvawe na stanica
Kade da te ~ekam,edna minuta moja
A vremeto zapo~nuva de se dvi`i
Vo sprotivno
Toga{ po~nuva `ivotot
 
 
 
 
Kralica na no}ta
 
Ne te dostiga mojata raka
Ve~erva
Nitu o~ite ne stigat ni do
Blizina na va{iot grad
Kralica
Ima{ ne{to vo mojata vnatre{nost
Ili me zafati lo{iot ~as
 
O~ite na no~ta svetlat
Go obelat neboto na mislewata
Zna~i nad vas
Nitu,pak pristigna .
Vo carstvoto na no}ta
~uvstvoto
Ne ti pripa|a na propu{tenata raka.
 
Dene{nata ve~er bes kralica.
 
 
 
 
Utre }e bideme
 
Patuvav so godini do deneska
I povtorno ne te stignav so moja raka
 
Se {to sedi kako v~era
Ili duri denes
Samo ja i ti }e bideme
Utre.
 
 
 
 
 
 
Zo{to go der`i{ mojata minuta
 
Sega
E se{to tvoeja i moja
Dene{na
I koj znae od kade ja ima patot
Od kade ja duva zdiv
 
Se pojavuva nekade kako zvu~nik
Drug pat
Ima{e izlezeno,sebesi raka i okolu
Pristignuvawe i zaminuvawe
 
Sega
Toa e nekade vo mene,nekade
Kaj tebe
No kade da se sretneme po me|u dva yidovi
Vo ~etri o~i
 
Ima zapo~neto so di{eweto
Lutina
Doa|awata se docni
 
Zo{to go der`i{ mojata minuta
 
Sega
Te ~ekam tebe i sebesi
Kade da znam ja
Koga i doa|a minutata na moeto zaminuvawe.
 
 
 
 
@elbata e kralot na ~ove~nosta
 
 
Zagri`enost
Ima ignorira site
Patot na ~ove{tvoto
So svoja magija te fa}a
Pat
Potoa odi cel `ivot po,
 
Povtorno
Ne e dovolno ni mojata pesna
Utranta
Za denes i prati ~estiti
 
Kralstvoto na `elbata ne gi znae granicite.
Ako ima nekade
 
Kon krajot na svojot.
Mo`eme da tergnuvame
 
`elbata e moe i tvoe car
Vo ostrov vo boja
`ivot
I lubovta
                                                   
                                                           22.10.2007god Auderghem
 
 
 
Po~etok
 
 
Malku razgalen
Izleguva od po~etna priroda
Potoa gi pominuva site granici
I ne propu{ti nitu edna to~ka bez da pa|a.
Okolu
 
Moja strana
Mnogu pati e prestaneta,`iveel
Na sonot
Centarot ja ima nad sebe
Agol od druga strana
Po~nuvaj}i
Toa e kula bez yidovi.
Bez vrv
Temelot
Tamo kade ti ja po~nuva.
 
 
 
 
Rakopis posle polno}
 
Vo pismoto so cerveni to~ki
Kade gi pi{uvam datumi
I ~uvstva
Pliknav
Golemiot zbor na sloboda
I povtorno mi izleze sonta
Lo{i soni{ta
Povtorno i pi{uvav pismo
Mojata osamnosta luda
Zdravo od
Mene
Za tebe tatkovina
 
Mi ostanuva dovolno vreme do
Utra
Ej kolku e dolg no}ta .
Na pismoto
 
Zdravo osamina
So moliv i bez ideja
Se sretnam so tebe
Kade i glas,i cik ne praj{
I sega ne se razbereme
 
Ako de
Vo jazikot na du{ata
Kopne` za Dardanija
Mi gi zema
Na edno moe redica obese{
I se ~uvstvuva{,umetni~ki
 
Zna~i zdravo
Mi ostanuva i mnogu vreme
Do utre.
 
 
 
 
 
                                                    II
                 Lubov nau~ime kako da lubam
 
 
 
Lubov nau~ime kako da lubam
 
 
Imam ter~erno
Den i no} vo tek na godina i decenii
Mojot `ivot
Sum igral ubavo so toa
I ~esto trikovi mi napravi
Sosema docna nekade
Go razbirav,pa docna ma
 
Mese~inata
Sega mi panda na pamet ne{to
I jas se mislam so sebe

lexoni shkrime letrare dhe publicistike nga Jeton Kelmendi

Fjala ketu e ka vendin e thënë si një veqnti në dimensionet artistike

Jeton Kelmendi poet publicist

Miqtë e e artit këtu kapërcejnë qetësinë

Libri i mendimeve

Heshtja dhe zhurma ime flasin me të njëjtëmn gjuhë


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Jeton Kelmendi